Algemene Voorwaarden

JANUARI 2020

Algemene voorwaarden

HOERA! Kinderschoenen Veldhoven

ARTIKEL 1. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer: HOERA! Kinderschoenen

Handelend onder de naam:

HOERA! Kinderschoenen
Kromstraat 12a
5504 BC Veldhoven
Telefoonnummer: 06 – 12 03 42 83

Bereikbaarheid:
Van dinsdag t/m donderdag van 09.30 uur tot 18.00
Op vrijdag van 09.30 uur tot 20.00 uur
Op zaterdag van 09.30 uur tot 17.00 uur

E-mailadres: info@hoerakinderschoenen.nl

KvK- nummer: 69232008
BTW- nummer: NL002265934B44

ARTIKEL 2. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Consument: de natuurlijk persoon, niet handelend uit hoofde van diens beroep of onderneming, die een Product van HOERA! Kinderschoenen via de winkel koopt.
 • HOERA! Kinderschoenen: gevestigd te Veldhoven, KvK-nummer: 69232008, bezoekadres: Kromstraat 12a (5504 BC) te Veldhoven.
 • Partijen: HOERA! Kinderschoenen en Consument gezamenlijk.
 • Product: een door HOERA! Kinderschoenen in de winkel ten verkoop aangeboden product.
 • Koopprijs: de in de winkel vermelde prijs van een Product (inclusief BTW).
 • Website: de website http://www.hoerakinderschoenen.nl

ARTIKEL 3. ALGEMEEN/ TOEPASSING

 • Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden van toepassing op alle via de winkel gedane overeenkomsten tussen HOERA! Kinderschoenen en consument.
 • Aanvullingen en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen.
 • Indien een (of meerdere) artikel(en) van deze algemene voorwaarden ongeldig wordt verklaard, wordt deze vervangen door een door HOERA! Kinderschoenen vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling en blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
 • De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door HOERA! Kinderschoenen worden gewijzigd. HOERA! Kinderschoenen plaatst de meest recente versie van de algemene voorwaarden op de Website. Indien de Consument de algemene voorwaarden niet via de Website kan raadplegen, zal HOERA! Kinderschoenen op verzoek de algemene voorwaarden aan Consument toezenden.
 • Het is HOERA! Kinderschoenen te allen tijde toegestaan verplichtingen uit hoofde van de met consument gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde(n) uit te besteden.

ARTIKEL 4. AANBOD/ AANVAARDING

 • Door een aankoop te doen bij HOERA! Kinderschoenen, waarvan onderdeel uitmaakt het instemmen van de algemene voorwaarden, bevestigt de consument met de inhoud van deze algemene voorwaarden akkoord te gaan en komt de overeenkomst tot stand.
 • Consument ontvangt een aankoopbon van HOERA! Kinderschoenen van het tot stand komen van de overeenkomst. HOERA! Kinderschoenen zal de kopiebon gedurende 1 jaar bewaren.

ARTIKEL 5. PRIJZEN

 • De bij producten vermelde prijzen zijn vermeld in euro’s en inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De verzendkosten worden – indien van toepassing – per overeenkomst in rekening gebracht.
 • Indien HOERA! Kinderschoenen aan de consument verzendkosten zal doorberekenen zal de hoogte van de verzendkosten voorafgaand aan het verzenden worden overlegd.
 • Indien sprake is van een aanbiedingsprijs is deze uitsluitend gedurende een bepaalde periode geldig en uitsluitend zolang de voorraad strekt.
 • HOERA! Kinderschoenen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen.
 • HOERA! Kinderschoenen kan niet worden gehouden aan prijsaanduidingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld waarvan Consument had behoren te begrijpen dat de betreffende aanduiding een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 • Tijdens de saleperiode gelden de volgende regels:
  • Ruilen binnen 8 dagen na aankoop;
  • Niet goed? Geen probleem, u krijgt uw geld terug;
   • Bij de actie tweede paar €0,50, mag u het product ruilen, u krijgt geen geld meer terug maar een tegoedbon.
   • Wanneer de reguliere prijzen met -50% aangeboden worden, mag u het product nog ruilen, u krijgt geen geld meer terug maar een tegoedbon;
  • Gedurende de saleperiode zijn eventuele vermaakkosten voor eigen rekening;
  • De prijzen aan de kassa zijn leidend.

ARTIKEL 6. BETALING

 • Betaling door consument aan HOERA! Kinderschoenen vindt plaats door contante of pinbetaling in de winkel.

ARTIKEL 7. HERROEPINGSRECHT

 • Consument heeft gedurende 14 werkdagen na aanschaf van het product de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos, met aanschafbon en zonder redenen schriftelijk te ontbinden.
 • Na ontvangst en controle van het product door HOERA! Kinderschoenen zal HOERA! Kinderschoenen voor het betreffende product de betaalde koopprijs retourneren in contanten of via ‘retour pin’ op het rekeningnummer waarmee het artikel gekocht is.
 • Indien niet alle van de overeenkomsten onderdeel uitmakende producten worden geretourneerd is HOERA! Kinderschoenen – indien van toepassing – gerechtigd kosten in mindering te brengen op de aan consument terug te betalen koopprijs.
 • HOERA! Kinderschoenen behoudt zich het recht voor een geretourneerd product te weigeren of slechts een deel van de koopprijs te crediteren indien het vermoeden bestaat dat het product gedragen is (passen van schoenen is wel toegestaan), beschadigd en/ of de verpakking van het product niet langer (voor zover mogelijk) in originele en onbeschadigde staat verkeert.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

 • HOERA! Kinderschoenen is jegens consument nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, waaronder mede begrepen directe schade, indirecte schade, gevolgschade en bijkomende schade, die consument lijdt vanwege de overeenkomst, behoudens voor zover artikel 8.2 en/ of artikel 8.3 van toepassing is.
 • De aansprakelijkheid van HOERA! Kinderschoenen wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, of uit enige andere hoofde, is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag van de koopprijs van het product.
 • De aansprakelijkheid van HOERA! Kinderschoenen voor schade door dood of lichamelijk letsel is beperkt tot een bedrag van € 2.500.000,- per schadegeval of samenhangende reeks van gebeurtenissen.
 • De in Artikel 8.1 t/m 8.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van HOERA! Kinderschoenen.

ARTIKEL 9. KLACHTEN

 • Contactgegevens klantenservice HOERA! Kinderschoenen, info@hoerakinderschoenen.nl.
 • Klachten aangaande service of kwaliteit van het bij HOERA! Kinderschoenen door consument aangeschafte product worden door de winkel van HOERA! Kinderschoenen afgehandeld.
 • De ontvangen klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt dan zal HOERA! Kinderschoenen dit binnen 14 dagen aan consument kenbaar maken onder vermelding van het tijdsbestek waarbinnen de consument een antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 10. CONFORMITEIT

 • HOERA! Kinderschoenen staat ervoor in dat het product voldoet aan de overeenkomst.
 • Consument erkent dat geringe en/of in de handel toelaatbaar geachte of technisch lastig te vermijden afwijkingen in maat, kwaliteit, afwerking, kleur ed. met betrekking tot het product niet of lastig te vermijden zijn en geen gegronde reden voor een klacht in de zin van artikel 9 kunnen zijn.
 • Consument erkent voorts dat klachten over het feit dat bepaalde artikelen uit het assortiment zijn gehaald evenmin een gegronde reden voor een klacht in de zin van Artikel 9 kan zijn.
 • HOERA! Kinderschoenen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de voor Consument geleden schade vanwege klachten in de zin van Artikel 10.2 en 10.3.

ARTIKEL 11. TOEPASSELIJK RECHT/ BEVOEGDE RECHTER

 • Op iedere overeenkomst tussen HOERA! Kinderschoenen en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en/of andere internationale verdragen met betrekking tot de koop van roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Geschillen tussen HOERA! Kinderschoenen en consument worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Nederland.